Bekendtgørelse om Opgaver og Forretningsorden for det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr. 1255 af 25. oktober 2007
 

I medfør af § 7 i bekendtgørelse nr. 1246 af 24. oktober 2007 om specialtandlæger fastsættes:
 

Rådets opgaver

§ 1.

Det nationale råd for tandlægers videreuddannelse rådgiver på overordnet og principielt niveau Indenrigs- og Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen om den tandlægelige videreuddannelse.

§ 2.

Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen om, inden for hvilke områder af tandlægevidenskaben, der kan opnås tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge, herunder om oprettelse og nedlæggelse af specialer.

§ 3.

Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen om, på hvilke betingelser tandlæger - på baggrund af uddannelser erhvervet i Danmark eller udlandet - kan opnå tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge.

§ 4.

Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen om ændring af videreuddannelsens længde og indhold, principielle spørgsmål vedrørende målbeskrivelser, uddannelsesprogrammer og evaluering, overordnede retningslinier for udstedelse af tilladelser og specialtandlægeanerkendelser samt retningslinier for dispensationer.

§ 5.

Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen om internationale opgaver og relationer i forbindelse med tandlægers videreuddannelse, herunder etablering af fællesnordiske og andre internationale uddannelsesprogrammer.

§ 6.

Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen i forhold vedrørende specialtandlægeuddannelsen set i relation til den sundhedsvidenskabelige forskning.

§ 7.

Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen om dimensionering af den tandlægelige videreuddannelse baseret på blandt andet prognoser.

§ 8.

Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen vedrørende udarbejdelse og godkendelse af kursusprogrammer og etablering af kurser.

§ 9.

Sundhedsstyrelsen kan inden for nærmere afgrænsede områder, hvor rådet besidder særlig ekspertise, anmode rådets formand eller andre medlemmer om på Sundhedsstyrelsens vegne at deltage i møder, udvalgsarbejder, konferencer eller lignende.

Udvalg under rådet

§ 10.

Under rådet oprettes et forretningsudvalg.

Stk. 2. Forretningsudvalget forbereder møderne i rådet og følger op på rådets anbefalinger

Stk. 3. Forretningsudvalget har følgende sammensætning:

 1. Formanden for det nationale råd (formand)
 2. Sundhedsstyrelsens medlem af rådet
 3. Danske Regioners medlem af rådet
 4. Kommunernes Landsforenings medlem af rådet
§ 11.

Under rådet oprettes et fagligt uddannelsesudvalg.

Stk. 2. Det faglige uddannelsesudvalg rådgiver efter bemyndigelse fra rådet Sundhedsstyrelsen i konkrete faglige spørgsmål om indhold og forløb af specialtandlægeuddannelsen, herunder særligt følgende:

 1. Bedømmelse, herunder forhåndsbedømmelse, af uddannelse og dele af uddannelser i Danmark eller udlandet
 2. Etablering af blokansættelser og kliniske uddannelsesprogrammer i specialtandlægeuddannelsen
 3. Godkendelse af konkrete uddannelsesstillinger
 4. Fortegnelse over uddannelsessteder, hvor den kliniske videreuddannelse til specialtandlæge kan finde sted
 5. Indhold og omfang af målbeskrivelser for uddannelsen, herunder teoretiske kurser
 6. Anden rådgivning vedrørende konkrete uddannelsesmæssige problemstillinger.

Stk. 3. Det faglige uddannelsesudvalg har følgende sammensætning:

 1. Formanden for det nationale råd (formand)
 2. En repræsentant fra Sundhedsstyrelsen
 3. 1 specialtandlæge, indstillet af de odontologiske institutter ved Københavns og Århus Universitet i fællesskab.
 4. 1 specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, indstillet af Foreningen af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi.
 5. 1 specialtandlæge i ortodonti, indstillet af Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen afgør, om det faglige uddannelsesudvalg skal udtale sig i konkrete sager.

§ 12.

Midlertidige udvalg kan med Sundhedsstyrelsens samtykke nedsættes til behandling af særlige spørgsmål.

Rådets sekretariat og forretningsgang

§ 13.

Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionerne for rådet og dets underudvalg.

Stk. 2. Alle henvendelser stiles til Sundhedsstyrelsen, der forestår registrering samt videresendelse til rådets sekretariat.

Stk. 3. Sager behandlet af rådet eller dets underudvalg sendes tilbage til Sundhedsstyrelsen med en udtalelse.

Afholdelse af møder

§ 14.

Rådet og dets underudvalg holder møde efter formandens bestemmelse, eller såfremt et flertal af medlemmerne anmoder herom, dog mindst et møde hvert halve år.

§ 15.

Til gyldig beslutning kræves, at et flertal, udgørende mindst halvdelen af rådets eller udvalgets medlemmer, er enige i beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved indstillinger fra rådet kan ethvert medlem forlange sin afvigende mening kort tilført indstillingen.

§ 16.

Der udarbejdes referater fra møderne i rådet og dets underudvalg.

§ 17.

Der påhviler medlemmer af rådet og dets underudvalg, andre deltagere i møderne og sagsbehandlingen samt personer, der i øvrigt er knyttet til rådet, tavshedspligt med hensyn til forhold, de bliver bekendt med som led i arbejdet i rådet, og hvis hemmeligholdelse er nødvendig af hensyn til offentlige eller private interesser.

Betaling for rådets udgifter

§ 20.

Sundhedsstyrelsen afholder de udgifter, der er forbundet med rådets eller dets underudvalgs virksomhed. Til deltagerne i rådets eller dets underudvalgs møder udbetaler Sundhedsstyrelsen time- dagpenge samt rejsegodtgørelse efter de for statens tjenestemænd m. v. gældende regler.

Ikrafttræden

§ 21.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 194 af 29. november 1991 om Specialtandlægenævnet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 25. oktober 2007
Jesper Fisker / Eva Hammershøy

 

Til Startsiden