Bekendtgørelse om Uddannelse af Specialtandlæger

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1254 af 25. oktober 2007

[ Gældende bekendtgørwelse fra 2010 kan ses her ]

I medfør af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1246 af 24. oktober 2007 om specialtandlæger fastsættes:
 

Kapitel 1 - Uddannelsen

§ 1.

Specialtandlægeuddannelsen er en formaliseret videreuddannelse på videnskabeligt grundlag. Uddannelsen indebærer opnåelse af praktisk og teoretisk kompetence på specialtandlægeniveau inden for de tandlægelige specialer.

§ 2.

Sundhedsstyrelsen godkender målbeskrivelser for de tandlægelige specialer. Målbeskrivelserne angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som kræves for at opnå tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i det enkelte speciale.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen meddeler tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge til tandlæger der har dokumenteret erhvervelse af de kompetencer der er angivet i specialets målbeskrivelse i forud godkendte uddannelsesforløb.

§ 3.

Ansættelsesstedet og den uddannelsessøgende tandlæge udarbejder en individuel uddannelsesplan, der beskriver forventninger til kompetenceudvikling for den enkelte tandlæge og hvorledes denne kompetenceudvikling forventes at finde sted.

§ 4.

Den praktisk-kliniske uddannelse skal finde sted ved ansættelse i stillinger på afdelinger, institutioner eller i tandlægeklinikker, der af Sundhedsstyrelsen er godkendt hertil.

Stk. 2. Under ansættelsen følger tandlægen den udarbejdede individuelle uddannelsesplan.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter krav til dokumentation for gennemførte uddannelsesforløb.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen fastsætter retningslinier for evaluering af den enkelte uddannelsessøgende og af uddannelsesstedet, herunder for uddannelsessteders deltagelse i inspektorordningen.

§ 5.

Uddannelsen skal gennemføres i overensstemmelse med de af sundhedsstyrelsen godkendte målbeskrivelser for uddannelse til specialtandlæge i ortodonti og specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi.

Stk. 2. Den klinisk-praktiske uddannelse i ortodonti er organisatorisk tilknyttet et universitet og indeholder følgende dele:

 1. en introduktionsuddannelse af 4 måneders varighed, afviklet indenfor de første 6 måneder, på en afdeling for ortodonti på et universitet,
 2. en hoveduddannelse af 2 ½ års varighed på en afdeling for ortodonti omfattende klinisk uddannelse i mindst 2500 timer, samt teoretisk/praktisk uddannelse i relation til den kliniske undervisning, og
 3. en supplerende uddannelse af 2 måneders varighed med henblik på uddannelse i tilgrænsende tandlægelige/lægelige specialer, der har betydning for det ortodontiske fagområde.

Stk. 3. Den klinisk-praktiske uddannelse i tand-, mund- og kæbekirurgi er organisatorisk tilknyttet en hospitalsafdeling i tand-, mund- og kæbekirurgi og indeholder følgende dele:

 1. en introduktionsuddannelse af 6 måneders varighed på en tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling,
 2. en basisuddannelse af 6 måneders varighed, hvoraf 3 måneder aflægges på en kirurgisk afdeling, 3 måneder på en afdeling for intern medicin,
 3. en hoveduddannelse af 3 års varighed på en tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, hvoraf mindst 1 år skal foregå ved en afdeling med højtspecialiseret funktion og
 4. en supplerende uddannelse af 1 års varighed med henblik på uddannelse i tilgrænsende lægelige specialer, der har betydning for det tand-, mund- og kæbekirurgiske arbejdsområde.

Stk. 4. Den i stk. 3, nr. 3), nævnte hoveduddannelse skal finde sted på mindst 2 tand-, mund og kæbekirurgiske afdelinger og mindst 12 måneder af uddannelsen skal foregå ved en anden afdeling end den, hvor den øvrige hoveduddannelse har fundet sted.

Stk. 5. Ansættelser af mindre end to måneders varighed kan ikke medregnes i de i stk. 2-4 nævnte uddannelseskrav.

§ 6.

Såfremt uddannelsen gennemføres på heltid skal den afsluttes for ortodonti senest 6 år og for tand-, mund- og kæbekirurgi senest 8 år efter påbegyndt ansættelse i uddannelsesstillingen. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge fristen.

§ 7.

I videreuddannelsen til specialtandlæge indgår et teoretisk uddannelsesprogram for det enkelte speciale. Det teoretiske uddannelsesprogram godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for gennemførelse af det teoretiske uddannelsesprogram, herunder krav til evaluering af kursusdeltagelse.

§ 8.

Den afsluttende evaluering i specialet ortodonti gennemføres som eksamen. Sundhedsstyrelsen fastsætter retningslinier for eksamen, herunder udpegning af censorer.

Stk. 2. Den afsluttende evaluering i specialet tand-, mund- og kæbekirurgi gennemføres efter vurdering af det samlede uddannelsesforløb i et af Sundhedsstyrelsen nedsat sagkyndigt bedømmelsesudvalg. På grundlag af udvalgets vurdering godkender Sundhedsstyrelsen uddannelsesforløbet. Sundhedsstyrelsen fastsætter retningslinier for bedømmelsesudvalgets sammensætning og funktion.

Kapitel 2 - Ansættelse

§ 9.

Ansættelse i uddannelsesstilling forudsætter opnået tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge samt beskæftigelse med praktisk-klinisk odontologi mindst svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse, svarende til i alt 2880 timer:

 1. for ortodonti med mindst 1 års fuldtidsbeskæftigelse med børne- og ungdomstandpleje.
 2. for tand-, mund- og kæbekirurgi med mindst 1 års fuldtidsbeskæftigelse med voksentandpleje.

Stk. 2. Ansøgning om ansættelse i videreuddannelsesstilling sker efter opslag og som ansættelse i stillinger på afdelinger, institutioner eller tandklinikker, der af Sundhedsstyrelsen er godkendt hertil.

Stk. 3. I vurdering af ansøgere til en videreuddannelsesstilling indgår en bedømmelse af:

 1. hvorvidt forudsætningerne for påbegyndelse af en videreuddannelse er opfyldt, jf. stk. 1, og
 2. øvrige faglige forudsætninger.

Stk. 4. Ansættelse i videreuddannelsesstillinger foregår normalt i en blokansættelse svarende til hele uddannelsesforløbet.

§ 10.

Ansættelse i introduktions- og hoveduddannelsesforløb gennemføres som heltidsansættelse, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Ansættelse på deltid, eller skiftevis på heltid og deltid, kan under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med ansættelsesmyndigheden, finde sted i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorlov eller forældreorlov.

Stk. 3. Ansættelse på deltid eller skiftevis på fuldtid og deltid kan, under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med ansættelsesmyndigheden, godkendes når særlige personlige forhold taler herfor.

Stk. 4. Ansættelse på deltid eller skiftevis på fuldtid og deltid kan, under forudsætning af at der kan indgås aftale herom med ansættelsesmyndigheden, godkendes såfremt deltidsansættelsen kombineres med forskningsansættelse indenfor det sundhedsvidenskabelige område.

Stk. 5. Deltidsansættelse i henhold til stk. 2-4 skal udgøre mindst halvdelen af arbejdstiden i en fuldtidsansættelse. Deltidsansættelsen skal indeholde alle de uddannelsesgivende elementer, som er indeholdt i en tilsvarende fuldtidsansættelse.

Stk. 6. Ved deltidsansættelse efter stk. 2 og 3 forlænges uddannelsestiden forholdsmæssigt således, at den samlede uddannelsestid svarer til den, der kræves i en fuldtidsansættelse. For deltidsansættelser i henhold til stk. 4, foretages en konkret vurdering af den nødvendige forlængelse af uddannelsesvarigheden.

Stk. 7. Deltidsansættelse efter stk. 3 og 4 godkendes af Sundhedsstyrelsen, der endvidere fastsætter den nødvendige forlængelse af uddannelsesvarigheden ved deltidsansættelse efter stk. 6.

§ 11.

Ved fravær - bortset fra ferie (herunder særlige feriedage) i henhold til ferieloven eller overenskomst - svarende til mere end 10 pct. af den fastsatte varighed for en given uddannelsesdel, forlænges uddannelsestiden med den samlede fraværsperiode. Ved fravær forstås fraværsperioder på grund af sygdom, graviditet, barsel, omsorgsdage, adoption eller andre særlige grunde.

§ 12.

Ansættelse i udlandet kan af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra det faglige uddannelsesudvalg helt eller delvis godkendes som en del af uddannelsen, såfremt det dokumenteres at der er opnået kompetencer, som svarer til de tilsvarende danske.

Kapitel 3 - Uddannelsesstillinger

§ 13.

Godkendelse af uddannelsesstillinger foretages af Sundhedsstyrelsen. Godkendelsen sker på grundlag af oplysninger om afdelingens funktionsområde, størrelse og arbejdstilrettelæggelse.

Stk. 2. Under hensyntagen til behovet for uddannelse af specialtandlæger godkender Sundhedsstyrelsen de stillinger på sygehusafdelinger, institutioner og tandklinikker, hvor ansættelse kan indgå i uddannelsen til specialtandlæge. Sundhedsstyrelsen bestemmer ligeledes, hvorledes ansættelsen indgår i uddannelsesforløbet.

Kapitel 4 - Dispensation

§ 14.

Sundhedsstyrelsen kan dispensere fra uddannelsesbestemmelserne.

Kapitel 5 - Ikrafttrædelse

§ 15.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr.779 af 29. november 1991 om uddannelse af specialtandlæger m. v.

Stk. 3. Uddannelsessøgende tandlæger, der har påbegyndt en undervisningsstilling efter bekendtgørelse nr. 779 af 29. november 1991 om uddannelse af specialtandlæger m.v. skal færdiggøre den påbegyndte uddannelse efter denne bekendtgørelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 25. oktober 2007
Jesper Fisker / Eva Hammershøy

 

Til Startsiden