Bekendtgørelse om Uddannelse af Specialtandlæger

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1020 af 26. august 2010

[ Tidligere bekendtgørwelse fra 2007 kan ses her ]

I medfør af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1246 af 24. oktober 2007 om specialtandlæger fastsættes:
 

Kapitel 1 - Uddannelsen

§ 1.

Specialtandlægeuddannelsen er en formaliseret videreuddannelse på videnskabeligt grundlag. Uddannelsen indebærer opnåelse af praktisk og teoretisk kompetence på specialtandlægeniveau inden for de tandlægelige specialer.

§ 2.

Sundhedsstyrelsen godkender målbeskrivelser for de tandlægelige specialer. Målbeskrivelserne angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som kræves for at opnå tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i det enkelte speciale.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen meddeler tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge til tandlæger, der har dokumenteret erhvervelse af de kompetencer, som er angivet i specialets målbeskrivelse i forud godkendte uddannelsesforløb.

§ 3.

Den praktisk-kliniske uddannelse skal finde sted ved ansættelse i stillinger på afdelinger og universiteter (stamafdeling), der af Sundhedsstyrelsen er godkendt hertil, jf. § 13.

Stk. 2. De uddannelsesgivende afdelinger og universiteter skal på baggrund af specialets målbeskrivelser udarbejde et uddannelsesprogram, der omfatter hele uddannelsesforløbet.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen udarbejder vejledning for udarbejdelse af uddannelsesprogrammer.

§ 4.

Ansættelsesstedet og den uddannelsessøgende tandlæge udarbejder på baggrund af uddannelsesprogrammet en individuel uddannelsesplan, der beskriver forventninger til kompetenceudvikling for den enkelte tandlæge og hvorledes denne kompetenceudvikling forventes at finde sted. Uddannelsesplanen justeres løbende i samarbejde mellem uddannelsessøgende tandlæge og ansættelsesstedet.

Stk. 2. Under ansættelsen følger tandlægen den individuelle uddannelsesplan.

Stk. 3. Ansættelse i et uddannelsesforløb forudsætter opnået tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge samt beskæftigelse med praktisk-klinisk odontologi i mindst to års fuldtidsbeskæftigelse svarende til i alt 2880 timer:

  1. for ortodonti med mindst et års fuldtidsbeskæftigelse med børne- og ungdomstandpleje.
  2. for tand-, mund- og kæbekirurgi med mindst et års fuldtidsbeskæftigelse med voksentandpleje.
§ 5.

Uddannelsen skal gennemføres i overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen godkendte målbeskrivelser for uddannelse til specialtandlæge i ortodonti og specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi.

Stk. 2. Uddannelsesforløbet i ortodonti er organisatorisk tilknyttet et universitet og indeholder følgende dele:

  1. en introduktionsuddannelse af fire måneders varighed, afviklet indenfor de første seks måneder, på en afdeling for ortodonti på et universitet,
  2. en hoveduddannelse af to et halvt års varighed på en afdeling for ortodonti omfattende klinisk uddannelse i mindst 2500 timer, samt teoretisk/praktisk uddannelse i relation til den kliniske undervisning, og
  3. en supplerende uddannelse af to en halv måneders varighed med henblik på fokuserede ophold i tilgrænsende tandlægelige/lægelige specialer, der har betydning for det ortodontiske fagområde.

Stk. 3. Uddannelsesforløbet i tand-, mund- og kæbekirurgi er organisatorisk tilknyttet en hospitalsafdeling i tand-, mund- og kæbekirurgi og indeholder følgende dele:

  1. en introduktionsuddannelse af 12 måneders varighed på en tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, herunder en basisuddannelse af seks måneders varighed, hvoraf tre måneder aflægges på en kirurgisk afdeling og tre måneder på en afdeling for intern medicin,
  2. en hoveduddannelse af tre års varighed på en tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, hvoraf mindst et år skal foregå ved en afdeling med højtspecialiseret funktion og
  3. en supplerende uddannelse af et års varighed med henblik på fokuserede ophold i tilgrænsende lægelige specialer, der har betydning for det tand-, mund- og kæbekirurgiske arbejdsområde.

Stk. 4. Den i stk. 3, nr. 2), nævnte hoveduddannelse skal finde sted på mindst to tand-, mund og kæbekirurgiske afdelinger og mindst 12 måneder af uddannelsen skal foregå ved en anden afdeling end den, hvor den øvrige hoveduddannelse har fundet sted.

§ 6.

Sundhedsstyrelsen fastsætter krav til dokumentation for godkendelse af gennemførte uddannelsesforløb, herunder for anvendelse af logbog.

Stk. 2. En del af den afsluttende evaluering i specialet ortodonti gennemføres som eksamen. Sundhedsstyrelsen udarbejder vejledning for gennemførelse af eksamen, herunder udpegning af censorer.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen udarbejder vejledning for evaluering og kompetencevurdering af den enkelte uddannelsessøgende tandlæge og af uddannelsessteder, herunder uddannelsessteders deltagelse i inspektorordningen.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen udarbejder vejledning for uddannelsessteders deltagelse i inspektorordningen. Sundhedsstyrelsen offentliggør inspektorrapporter fra de enkelte uddannelsesafdelinger.

§ 7.

Såfremt uddannelsen gennemføres på fuldtid skal den afsluttes for ortodonti senest 6 år efter påbegyndt ansættelse i uddannelsesforløbet og for tand-, mund- og kæbekirurgi senest 8 år efter påbegyndt ansættelse i uddannelsesforløbet. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge fristen.

§ 8.

I videreuddannelsen til specialtandlæge indgår et teoretisk uddannelsesprogram for det enkelte speciale. Det teoretiske uddannelsesprogram godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen udarbejder vejledning for gennemførelse af det teoretiske uddannelsesprogram, herunder krav til evaluering af kursusdeltagelse.

Kapitel 2 - Ansættelse

§ 9.

Ansøgning om ansættelse i et uddannelsesforløb sker efter opslag og som ansættelse i stillinger på afdelinger og universiteter, der af Sundhedsstyrelsen er godkendt hertil.

Stk. 2. I vurdering af ansøgere til et uddannelsesforløb indgår en bedømmelse af:

  1. hvorvidt forudsætningerne for påbegyndelse af en videreuddannelse er opfyldt, jf. § 4, stk. 3, og
  2. øvrige faglige forudsætninger.

Stk. 3. Ansættelse i et uddannelsesforløb foregår normalt i kontinuerlige ansættelser svarende til hele uddannelsesforløbet.

Stk. 4. Ansættelser i uddannelsesforløbet af mindre end tre måneders varighed kan normalt ikke medregnes.

§ 10.

Ansættelse i introduktions- og hoveduddannelsesforløb gennemføres som fuldtidsansættelse, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Ansættelse på deltid, eller skiftevis på heltid og deltid, kan under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med ansættelsesmyndigheden, finde sted i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorlov eller forældreorlov.

Stk. 3. Ansættelse på deltid eller skiftevis på fuldtid og deltid kan, under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med ansættelsesmyndigheden, godkendes når særlige personlige forhold taler herfor.

Stk. 4. Ansættelse på deltid eller skiftevis på fuldtid og deltid kan, under forudsætning af at der kan indgås aftale herom med ansættelsesmyndigheden, godkendes såfremt deltidsansættelsen kombineres med forskningsansættelse indenfor det sundhedsvidenskabelige område.

Stk. 5. Deltidsansættelse i henhold til stk. 2-4 skal udgøre mindst halvdelen af arbejdstiden i en fuldtidsansættelse. Deltidsansættelsen skal indeholde alle de uddannelsesgivende elementer, som er indeholdt i en tilsvarende fuldtidsansættelse.

Stk. 6. Ved deltidsansættelse efter stk. 2 og 3 forlænges uddannelsestiden forholdsmæssigt således, at den samlede uddannelsestid svarer til den, der kræves i en fuldtidsansættelse. For deltidsansættelser i henhold til stk. 4, foretages en konkret vurdering af den nødvendige forlængelse af uddannelsesvarigheden.

Stk. 7. Deltidsansættelse efter stk. 3 og 4 godkendes af Sundhedsstyrelsen, der endvidere fastsætter den nødvendige forlængelse af uddannelsesvarigheden ved deltidsansættelse efter stk. 6.

Stk. 8. Sundhedsstyrelsen udarbejder vejledning for deltidsansættelse.

§ 11.

Ved fravær - bortset fra ferie (herunder særlige feriedage) i henhold til ferieloven eller overenskomst - svarende til mere end 10 pct. af den fastsatte varighed for en given uddannelsesdel, forlænges uddannelsestiden med den samlede fraværsperiode. Ved fravær forstås fraværsperioder på grund af sygdom, graviditet, barsel, omsorgsdage, adoption eller andre særlige grunde.

§ 12.

Såfremt en uddannelsessøgende tandlæge som led i et godkendt uddannelsesforløb i et speciale opnår kompetencer, der dækker kravene i et andet speciales målbeskrivelse, vil tandlægen ved skift til dette speciale kunne forkorte uddannelsen i det nye speciale forholdsmæssigt. Omfanget af denne forkortelse af uddannelsesforløbet fastsættes af Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 3 - Uddannelsesforløb

§ 13.

Godkendelse af stamafdelingen foretages af Sundhedsstyrelsen. Godkendelsen sker på grundlag af oplysninger om afdelingens funktionsområde, størrelse og arbejdstilrettelæggelse.

Stk. 2. Under hensyntagen til behovet for uddannelse af specialtandlæger godkender Sundhedsstyrelsen de uddannelsesforløb, hvor ansættelse kan indgå i uddannelsen til specialtandlæge. Sundhedsstyrelsen fastsætter ligeledes, hvorledes ansættelsen indgår i uddannelsesforløbet.

Kapitel 4 - Etablering af godkendte uddannelsesforløb

§ 14.

Sundhedsstyrelsen fastsætter, efter rådgivning fra det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse, antallet af uddannelsesforløb for hvert speciale.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen indhenter årligt antallet af opslåede og besatte uddannelsesforløb hos de uddannelsesgivende afdelinger og universiteter.

Kapitel 5 - Dispensation

§ 15.

Sundhedsstyrelsen kan dispensere fra uddannelsesbestemmelserne i §§ 4, 5 og 7.

Kapitel 6 - Ikrafttrædelse

§ 16.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1254 af 25. oktober 2007 om uddannelse af specialtandlæger og cirkulære nr. 203 af 9. december 1991 om uddannelse til specialtandlæger i ortodonti og hospitalsodontologi.

Stk. 3. Tandlæger, der har påbegyndt et uddannelsesforløb efter bekendtgørelse nr. 1254 af 25. oktober 2007 og cirkulære nr. 203 af 9. december 1991 færdiggør den påbegyndte uddannelse efter disse bestemmelser.

Sundhedsstyrelsen, den 26. august 2010
Else Smith (kst.) / Birte Obel

 

Til Startsiden